Regulamin sklepu

1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy związane z transakcją sprzedaży internetowej oznaczają:

Moduł zamówień internetowych – witryna WWW, która umożliwia Klientowi, korzystającemu z przeglądarki WWW składanie zamówienia drogą elektroniczną.

Termin ważności zamówienia – data do której Klientowi zależy na realizacji danego zamówienia

Termin realizacji zamówienia – data do której firma HERBARIUS zobowiązuje się zrealizować dane zamówienie.

Formularz zamówienia – dokument w formie elektronicznej za pomocą którego Klient jest w stanie zamówić towar.

Dzień sprzedaży – dzień w którym zamówienie zostaje przetworzone na fakturę sprzedaży.

Klient – osoba dokonująca zakupów drogą elektroniczną, za pośrednictwem przeglądarki WWW.

2. Oferta sprzedaży sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do składania ofert i jest ważna tylko na terenie Polski.

3. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są wyłącznie produkty wymienione w cenniku przedstawionym w sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.

4. Towar staje się własnością klienta z chwilą uregulowania całej płatności.

5. Złożenie zamówienia oznacza, ze klient zaakceptował warunki sprzedaży przez Internet oraz podane tam ceny.

6. Dane o cenach i dostępności towaru uzyskane za pośrednictwem VM są przeznaczone tylko i wyłącznie do wiadomości osób upoważnionych do korzystania z w/w modułu i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Osoba uprawniona do korzystania z Modułu Zamówień nie ma również prawa przekazywać loginu i hasła dostępu osobom trzecim. W takim wypadku HERBARIUS zastrzega sobie prawo do likwidacji loginu i hasła dostępu do systemu dla danego Użytkownika.

7. Klient jest zobowiązany do przesłania do Firmy HERBARIUS informacji w przypadku gdy dana osoba do tej pory reprezentująca Klienta przestała pełnić dotychczasowe obowiązki. Wówczas Klientowi zostanie przydzielony nowy login i hasło dostępu do Modułu Zamówień. HERBARIUS Firma HERBARIUS nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osobę, która utraciła prawa do reprezentowania Klienta.

8. W przypadku, gdy na skutek wyczerpania się zapasów magazynowych, brak jest części zamówionych produktów, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo. Pozostałe niezrealizowane pozycje zamówienia, w takim wypadku, zostaną anulowane. Jeżeli zostanie W „NOTATKACH I SUGESTIACH” DOPISEK „realizuj w całości”, to w przypadku braku części towarów, osoba obsługująca moduł zamówień internetowych skontaktuje się ze składającym zamówienie i określi warunki dalszej realizacji zamówienia.

9. Zamówienie / koszyk może pozostawać w systemie dowolnie długo, jednakże dopiero od momentu jego zatwierdzenia przez osobę składającą zamówienie, rezerwowane są dla klienta odpowiednie zasoby towarów. Obowiązującą jest cena z dnia sprzedaży tj. z dnia przetworzenia zamówienia na fakturę sprzedaży.

10. Firma HERBARIUS zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ( sytuacja taka może być spowodowana np. opóźnieniem terminu dostaw przez producenta) W przypadku gdy data realizacji zamówienia będzie późniejsza niż określona przez Klienta data ważności, osoba zajmująca się obsługą modułu zamówień internetowych skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji (Klient musi podjąć decyzję czy czeka na opóźnioną realizację zamówienia, czy rezygnuje, w wyniku czego zamówienie powinno zostać anulowane).

11. Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia, który znajduje się na stronie modułu zamówień internetowych. Zamówienia niekompletne lub składane w inny sposób nie będą realizowane.

12. Zamówienia, realizowane za pośrednictwem firmy spedytorskiej , złożone w dzień roboczy do godziny 15.00 będą dostarczane na podany adres następnego dnia, do godziny określonej w Regulaminie świadczenia usług firmy spedytorskiej ( pod warunkiem, że następny dzień jest dniem roboczym ). Produkty zamawiane w ostatnim dniu roboczym w tygodniu będą dostarczane w najbliższym dniu roboczym następującym po dacie zamówienia.

13. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy.

14. Jeżeli wartość faktury przekracza kwotę określoną jako minimum logistyczne w Ogólnych warunkach sprzedaży, Firma HERBARIUS pokrywa koszty transportu. Jeżeli wartość faktury kształtuje się poniżej tejże kwoty, do wartości faktury doliczone koszty transportu.

15. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzą wszelkie zobowiązania związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu.

16. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą przyjmowane są tylko i wyłącznie w momencie osobistego odbioru towaru przez Klienta. W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora Klient zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru paczki z rąk spedytora. Jeżeli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce a ilością umieszczoną na fakturze lub wagą wymienioną w liście przewozowym a faktycznie otrzymywaną Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie, lub pocztą elektroniczną firmę HERBARIUS. Taka sama procedura obowiązuje również w przypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.

17. Wszystkie zmiany “Zasad sprzedaży przez Internet” mogą być wprowadzane przez firmę HERBARIUS za uprzednim powiadomieniem Klientów najpóźniej na 3 dni przed wprowadzeniem tychże zmian.

18. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane o produktach były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogę jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
19. Adres strony to www.HERBARIUS.COM.PL